Official results 2016 (splits here)

© 2016-2019 XCoSports Bulgaria. Photos: Kamelia AtanasovaAleksander Valchev, Martin Angelov, Ognyan Stefanov, Svilen Panayotov, Yane Golev